Algemene voorwaarden ZOSE

Artikel 1 | Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst/opdracht met betrekking tot tekstschijven en copywriting tussen ZOSE, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtgever derden dienen te worden betrokken.
 3. Opdrachtnemer en Opdrachtgever wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
 4. Opdrachtnemer en Opdrachtgever beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
 5. Opdrachtnemer en Opdrachtgever kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten, en daartoe akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden voordat uitbetaling plaatsvindt.
  6. De bepalingen: Artikel 1 – 3 tot en met 5, Artikel 4 – 9 tot en met 11 en Artikel 6 – 8 tot en met 10 zijn gebaseerd op de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-05-2 (vrije vervanging) en 9015550000-06-02 (geen werkgeversgezag) opgestelde modelovereenkomst.

Artikel 2 | Kwaliteit

 1. De Opdrachtnemer levert goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.
 2. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie verkregen ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit blijkt uit de aard van de informatie.
 3. Opdrachtnemer neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de opdracht naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.

Artikel 3 | Offertes

 1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 dagen.
 2. Bij wijziging van de oorspronkelijke opdracht door Opdrachtgever wordt een nieuwe offerte uitgebracht.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Informatie verstrekt in offertes en aanbiedingen waaronder maar niet beperkt tot prijsopgaves gelden niet automatisch voor toekomstige aanvragen voor opdrachten.

Artikel 4 | Overeenkomst en uitvoering

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien derden, ingeschakeld door Opdrachtnemer of Opdrachtgever, werkzaamheden verrichten ten behoeve van de overeenkomst op locatie van Opdrachtgever of op een aangewezen locatie door Opdrachtgever, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten voor die medewerkers.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 8. Opdrachtnemer kan, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien dit gevolgen van kwalitatieve en/of kwantitatieve aard zou kunnen hebben voor de opdracht.
 9. Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan een tijdig verleende en verantwoorde aanwijzing omtrent het resultaat van de opdracht. Voor het overige zal Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de opdracht waar mogelijk rekening houden met redelijke wensen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van Opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever heeft uitdrukkelijk géén zeggenschap over de werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is dus vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever uit te voeren. Hij/zij heeft Opdrachtgever vooraf laten weten op welke wijze die uitvoering zal geschieden en Opdrachtgever is daarmee akkoord. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om, in geval van voortschrijdend inzicht of gewijzigde omstandigheden, de uitvoering van de opdracht nader af te stemmen met Opdrachtgever.
 10. Het staat Opdrachtnemer vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden. In geval van vervanging blijft Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever onverkort verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
 11. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook voor andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
 12. Opdrachtnemer deelt zijn opdracht zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

Artikel 5 | Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken en accorderen van een offerte gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan apart geoffreerd worden.
 2. Wanneer de Opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is de Opdrachtnemer niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Opdrachtnemer heeft echter wel recht op uitbetaling voor de verrichte arbeid.

Artikel 6 | Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien op enig moment de Opdrachtnemer voorziet dat hij de verplichtingen in verband meteen geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 9. Het staat de Opdrachtnemer vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door een

ander. Opdrachtnemer meldt voorafgaand aan de vervanging aan Opdrachtgever wie de

werkzaamheden namens hem uitvoer(en)(t).

 1. Opdrachtnemer blijft ook tijdens de vervanging verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

Artikel 7 | Levering en eerste gebruiksrecht

 1. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld, de afgesproken betaling nog niet is voldaan en alle verplichtingen uit de overeenkomst niet zijn voldaan, blijven alle rechten bij de Opdrachtnemer.
  2. Het door Opdrachtnemer geleverde dat ingevolge lid 1. Van het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijzen te bezwaren.

Artikel 8 | Overmacht

 1. Indien de opdracht niet naar behoren kan worden uitgevoerd door overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: alle buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen, pandemie, ziekte in het bedrijf van Opdrachtnemer waaronder ingeschakelde derden.
 3. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt kan de Opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen zijn zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Dit geldt voor een opdracht die de Opdrachtnemer zelf uitvoert. Indien er sprake is van een openstaand factuur en/of doorfacturering van een derden, wordt de betaling hiervan in overleg voldaan door Opdrachtgever.

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht geleverd materiaal te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de Opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

2.Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste eer en geweten vervullen.

Artikel 10 | Auteursrechten

 1. De Opdrachtnemer draagt bij levering van teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
 2. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de Opdrachtnemer worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De Opdrachtnemer kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
 3. De bepalingen van Artikel 10 – 1 en 2 hebben ook betrekking op opdrachten die de Opdrachtnemer van derden betrekt. De Opdrachtnemer garandeert daarbij de Opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Artikel 11 | Betaling

 1. Betaling dient te gescheiden binnen de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk door Opdrachtnemer is aangegeven.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om in overleg de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en voor de reeds uitgevoerde gedeeltes afzonderlijk te factureren.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  4. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.